Úvodní strana » Zastupování před soudy, procesní právo

Zastupování před soudy, procesní právo

ŠENKÝŘ PÁNIK, advokátní kancelář s.r.o. zastupuje své klienty například v těchto řízeních:

  • spory v obchodněprávních věcech (spory ze závazkových vztahů, spory o náhradu škody, spory o neplatnost právních úkonů, spory o peněžitá plnění a vymáhání pohledávek, spory z titulu nekalé soutěže, spory mezi obchodní společností a jejími orgány, spory mezi společníky/akcionáři, řádné i mimořádné opravné prostředky)
  • spory v občanskoprávních věcech (spory ze závazkových vztahů, spory o náhradu škody, spory o neplatnost právních úkonů, spory o peněžitá plnění a vymáhání pohledávek, zastupování v dědickém řízení, spory ohledně ochrany osobnosti, spory ve věcech práva autorského,řádné i mimořádné opravné prostředky)
  • v trestním řízení (obhajoba podezřelých, obviněných, obžalovaných, zastoupení poškozených, řádné i mimořádné opravné prostředky)
  • v pracovněprávních sporech (spory ohledně rozvázání pracovněprávního poměru, spory ohledně porušení povinností stanovených v pracovněprávních smlouvách, spory o mzdové nároky, spory o náhradu škody)
  • v řízeních týkajících se práv k nemovitostem (spory z převodů nemovitostí, spory z nájemních vztahů, spory z věcných břemen, spory v sousedských vztazích, spory ve spoluvlastnických vztazích)
  • ve věcech správního soudnictví (žaloby proti rozhodnutím správních orgánů atd.)
  • v řízeních týkajících se rodinného práva (zastupování v rozvodovém řízení, řízeních o svěření dětí do výchovy a o úpravě styku s dítětem a řízení o stanovení výše výživného)
  • v arbitrážním řízení před stálými rozhodčími soudy i před rozhodci ad hoc
Advokátní kancelář Praha
Na Viničních horách 1834/24
160 00 Praha 6
Tel.: +420 224 325 129
Fax: +420 220 517 487