Úvodní strana » Rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení

JUDr. Martin Šenkýř, jeden z partnerů advokátní kanceláře ŠENKÝŘ PÁNIK, advokátní kancelář s.r.o. působí zároveň jako rozhodce, tedy vede rozhodčí řízení.

Rozhodčí řízení je způsobem mimosoudního řešení majetkových sporů nestranným a nezávislým rozhodcem. Rozhodčí řízení je možnou alternativou soudního řízení dle občanského soudního řádu před soudy. Rozhodčí řízení je neveřejné. Podstatnými výhodami rozhodčího řízení jsou v porovnání s běžným soudním řízením rychlost a nižší náklady.

Pro sjednání pravomoci rozhodce je třeba mezi stranami uzavřít rozhodčí smlouvu, a to písemnou formou. Rozhodčí smlouva se může týkat jednotlivého, již vzniklého sporu, nebo všech sporů, které by v budoucnu vznikly z určitého právního vztahu nebo z vymezeného okruhu právních vztahů. Pokud je taková smlouva součástí hlavní smlouvy, označuje se jako rozhodčí doložka.

Speciální právní úprava platí pro problematiku uzavírání rozhodčích smluv v oblasti spotřebitelských vztahů. JUDr. Martin Šenkýř je dle zvláštního zákona zapsán v seznamu rozhodců oprávněných rozhodovat spory ze spotřebitelských smluv vedeného Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Znění rozhodčí doložky je zde:

Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré majetkové spory vyplývající z této smlouvy, nebo vzniklé v souvislosti s ní, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností podle právního řádu České Republiky v rozhodčím řízení podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů jediným rozhodcem JUDr. Martinem Šenkýřem, advokátem registrovaným pod č. ČAK 10904, se sídlem Na Viničních horách 1834/24, 160 00 Praha 6. Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že v rozhodčím řízení se bude postupovat v souladu s pravidly jednání rozhodce a poplatkovými pravidly rozhodce, se kterými byly smluvní strany před podpisem této smlouvy seznámeny a které jsou veřejně dostupné na stránkách www.senkyr-panik.cz.

 

Pravidla jednání rozhodce JUDr. Martina Šenkýře

Pravidla jednání rozhodčího řízení upravují postup rozhodce a účastníků v rozhodčím řízení tak, aby byla zajištěna spravedlivá ochrana práv a oprávněných zájmů všech účastníků. Posláním pravidel jednání rozhodčího řízení je i snaha posílit motivaci k plnění povinností a úctu k právům jiných osob.

Poplatková pravidla rozhodce JUDr. Martina Šenkýře

Poplatková pravidla upravují úhradu poplatku za rozhodčí řízení, poplatku za odročení jednání a zvláštních nákladů. Rozhodce vybírá poplatek podle hodnoty předmětu sporu. Poplatek je povinen zaplatit žalobce při podání žaloby a žalovaný při podání vzájemné žaloby, popřípadě při uplatnění protinároku námitkou započtení.

Advokátní kancelář Praha
Na Viničních horách 1834/24
160 00 Praha 6
Tel.: +420 224 325 129
Fax: +420 220 517 487