Úvodní strana » Pravidla jednání rozhodce JUDr Martine Šenkýře

Pravidla jednání rozhodce JUDr Martine Šenkýře

Preambule

Základním účelem rozhodčího řízení vedeného před rozhodcem JUDr. Martinem Šenkýřem (dále jen „Rozhodce“) je hospodárné a efektivní vyřešení majetkového sporu mezi účastníky.

Rozhodce postupuje v řízení bez zbytečných průtahů a formalit.

Rozhodce vydal následující Pravidla jednání Rozhodce (dále jen "Pravidla jednání"), jimiž se bude řídit.

 

§ 1

Základní ustanovení

(1) Pravidla jednání upravují postup rozhodce a účastníků rozhodčího řízení ve věcech rozhodovaných rozhodcem.

(2) Rozhodce rozhoduje majetkové spory, jestliže je jeho pravomoc pro daný spor založena:

a) platnou rozhodčí smlouvou nebo rozhodčí doložkou (ust. § 2 a 3 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení),

b) písemnými projevy účastníků v již zahájeném rozhodčím řízení, ze kterých je patrná nepochybná vůle podřídit se pravomoci Rozhodce,

c) nevznesením námitky nedostatku pravomoci Rozhodce, zakládající se na neexistenci, neplatnosti nebo zániku rozhodčí smlouvy, nejde-li o neplatnost z důvodu, že ve věci nebylo možno rozhodčí smlouvu uzavřít, a to nejpozději při prvním úkonu v řízení, týkajícího se věci samé,není-li dána pravomoc podle písm. b).

(3) Rozhodčí řízení vedené podle těchto Pravidel jednání je zásadně neveřejné a jednoinstanční.

 

§ 3

Rozhodce

(1) Rozhodce je zletilá osoba, která splňuje podmínky pro výkon této funkce ve smyslu zákona o rozhodčím řízení, a která je odborně a morálně způsobilá k řádnému vedení rozhodčího řízení a rozhodování v rozhodčím řízení.

(2) Při výkonu funkce je rozhodce nezávislý a nemůže mít povahu zástupce kteréhokoli účastníka rozhodčího řízení. Rozhodce je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s výkonem funkce rozhodce, pokud nebyl této povinnosti zproštěn. Rozhodce mohou mlčenlivosti zprostit strany.

(3) Spory podle tohoto Jednacího řádu rozhoduje rozhodce.

(4) V případě, že rozhodce není schopen ze závažných důvodů tuto funkci vykonávat, tuto skutečnost oznámí účastníkům rozhodčího řízení bez zbytečného prodlení.

 

§ 4

Místo rozhodčího řízení

Rozhodčí řízení se koná v místě sídla Rozhodce – Na Viničních horách 1834/24, 160 00 Praha 6, neurčí-li rozhodce jiné místo s přihlédnutím k oprávněným zájmům stran.

 

§ 5

Rozhodné právo

V rozhodčím řízení se řeší spory podle příslušných norem práva České republiky. Rozhodce je také oprávněn rozhodnout spor podle zásad spravedlnosti, avšak jen tehdy, pokud si to účastníci sjednali v rozhodčí doložce, rozhodčí smlouvě či samostatně do zahájení řízení.

 

§6

Zahájení řízení

(1) Rozhodčí řízení je zahájeno doručením žaloby (návrhu na vydání rozhodčího nálezu) do sídla rozhodce. Doručení je nutné v písemné formě. Veškerá komunikace účastníka s rozhodcem musí být vedena v písemné formě.

(2) Žaloba doručená rozhodci musí mít náležitosti stanovené pro žalobu dle zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu. V žalobách sestávajících z několika nároků musí být částka každého nároku stanovena samostatně a hodnota předmětu sporu se stanoví součtem hodnot všech uplatňovaných nároků.

(3) Ustanovení těchto Pravidel jednání a zejména ustanovení o žalobě se přiměřeně použijí na protinárok formou námitky započtení a pro uplatnění vzájemného návrhu (protižaloby).

 

§ 7

Postup v řízení

(1) V souvislosti s podanou žalobou přezkoumá příslušný rozhodce svou pravomoc. Pokud rozhodce není příslušný k jednání ve věci, řízení usnesením zastaví. Je-li pravomoc rozhodce k rozhodčímu řízení dána, učiní bez zbytečného odkladu kroky k rozhodnutí ve věci samé.

(2) Námitku nedostatku pravomoci rozhodce, zakládající se na neexistenci, neplatnosti nebo zániku rozhodčí doložky či smlouvy, nejde-li o neplatnost z důvodu, že ve věci nebylo možno rozhodčí smlouvu uzavřít, může žalovaný vznést nejpozději při prvním úkonu v řízení.

(3) Rozhodce může žalovaného usnesením vyzvat k zaujetí písemného stanoviska k žalobě. Pokud tak žalovaný neučiní ve lhůtě stanovené rozhodcem, má se za to, že žalovaný nárok uznává. Rozhodce postupuje přiměřeně dle ust. § 114b o.s.ř.

(4) Rozhodce rozhoduje bez ústního jednání na základě písemných podkladů předložených stranami. Nebude-li rozhodce písemné podklady považovat za dostačující, je oprávněn nařídit ve věci ústní jednání. Předvolání k ústnímu jednání se doručuje stranám nejméně 5 pracovních dnů přede dnem, v němž se má ústní jednání konat, a to způsobem uvedeným v ust. § 8 těchto Pravidel jednání. Rozhodčí řízení je vždy neveřejné.

(5) Rozhodčí řízení se koná a rozhodnutí se vydává v českém jazyce. Tlumočení do cizího jazyka lze zajistit na žádost některého z účastníků rozhodčího řízení. Rozhodci na žádost účastníků a na jejich účet zabezpečí službu tlumočníka, případně obstarají také překlad rozhodnutí, jakož i jiných písemností. Pro účely rozhodčího řízení se slovenský a český jazyk považují za rovnocenné.

 

§8

Doručování

(1) Veškeré písemnosti doručuje rozhodce doporučeně do vlastních rukou, prostřednictvím držitele poštovní licence, a to vždy nejméně s desetidenní úložní dobou.

 

(2) Technické pokyny k řešení otázek průběhu řízení mohou být účastníkům zasílány také elektronickou poštou nebo sdělovány telefonicky.

(3) Účastníkům se doručuje na adresy, které sami uvedli v souvislosti s rozhodčí smlouvou (rozhodčí doložkou), případně na ty adresy, které prokazatelně sdělili rozhodci. V případě, že své adresy od okamžiku podpisu rozhodčí smlouvy (rozhodčí doložky) změnili, jsou povinni tuto skutečnost bez zbytečného odkladu sdělit druhé smluvní straně a rozhodci.

(4) Za doručenou zásilku se považuje také zásilka odeslaná podle předchozího odstavce, jejíž přijetí adresát odmítnul nebo se nedoručena vrátila rozhodci zpět. Účinek doručení zásilky nastává dnem, kdy se tato vrátí zpět odesílateli.

(5) Vrátí-li se rozhodci zpět zásilka, v níž byla adresátovi určena lhůta pro procesní úkon, považuje se dnem vrácení zásilky lhůta za uplynulou.

(6) Pokud mají strany sporu vlastním smluvním způsobem upraven způsob doručování písemností, řídí se rozhodce touto dohodou

 

§ 9

Rozhodnutí

(1) Ve věci samé rozhoduje rozhodce vždy rozhodčím nálezem (dále jen nález). Rozhodčí nález musí být podepsán rozhodcem a po nabytí právní moci i doložkou o nabytí právní moci.

(2) V jiných případech než ve věci samé je rozhodováno usnesením. Usnesení není nutné doručovat účastníkům do vlastních rukou. Usnesení je podepisováno rozhodcem.

(3) Rozhodčí nález je konečný a závazný; dnem doručení nabývá účinku pravomocného soudního rozhodnutí. Strany jsou povinny splnit všechny povinnosti uložené v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených. Nestane-li se tak, je nález vykonatelný.

(4) Rozhodnutí musí být rozhodcem vždy alespoň stručně odůvodněno.

(5) Odůvodnění nemusí být součástí rozhodnutí:

a) v případě sporu, jehož hodnota předmětu nepřesahuje částku 100.000,-- Kč

b) v případě smíru

c) v případě, že žalovaný uzná žalobou uplatněný nárok buď výslovně, nebo se má za to, že jej uznal (§ 7 odst. 3 Pravidel jednání)

d) v případě, že s tím oba účastníci výslovně souhlasí.

(6) I bez návrhu stran opraví nebo doplní rozhodce výrok v rozhodnutí, jestliže obsahuje zřejmou nesprávnost početního, gramatického, stylistického nebo podobného charakteru. Oprava či doplnění nesmí měnit věcnou podstatu výroku rozhodnutí.

(7) Jestliže se ve výroku nálezu ukládá povinnost k nějakému plnění, určí rozhodce současně lhůtu pro toto plnění.

 

§ 10

Náklady rozhodčího řízení

(1) Rozhodce je oprávněn uložit účastníkovi, který ve sporu neměl úspěch, úplnou nebo částečnou náhradu nákladů vynaložených protistranou dle poměru úspěchu ve věci, a to včetně nákladů právního zastoupení.

(2) Náklady rozhodčího řízení sestávají z rozhodčího poplatku, vlastních výloh stran a zvláštních nákladů, které jsou upraveny Poplatkovými pravidly vydanými Rozhodcem a nákladů právního zastoupení advokátem dle vyhl. č. 484/2000 Sb. a 177/1996 Sb.

(3) Poplatková pravidla Rozhodce jsou nedílnou součástí těchto Pravidel jednání Rozhodce.

 

§ 11

Závěrečná ustanovení

(1) Otázky neupravené těmito Pravidly jednání Rozhodce se řídí ustanovením zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a přiměřeně také ustanoveními zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, nestanoví-li zákon o rozhodčím řízení nebo tato Pravidla jednání Rozhodce jinak.

(2) Otázky rozhodčího řízení těmito Pravidly jednání Rozhodce nevymezené a uvedenými právními předpisy neupravené je oprávněn rozhodnout Rozhodce na základě svého uvážení.

 

§ 12

Účinnost

 

Tato Pravidla jednání Rozhodce nabývají účinnosti dne 1.7.2012.

 

JUDr. Martin Šenkýř - Rozhodce

Advokátní kancelář Praha
Na Viničních horách 1834/24
160 00 Praha 6
Tel.: +420 224 325 129
Fax: +420 220 517 487