Úvodní strana » Poplatková pravidla rozhodce JUDr. Martina Šenkýře

Poplatková pravidla rozhodce JUDr. Martina Šenkýře

§1

Náklady rozhodčího řízení

(1) Tato Poplatková pravidla upravují výši poplatků a náhrady nákladů vzniklých v rozhodčím řízení vykonávaném rozhodcem JUDr. Martinem Šenkýřem (dále jen „Rozhodce“) dle Pravidel jednání rozhodce účinných ke dni 1.9.2009.

(2) Náklady rozhodčího řízení tvoří:

a) poplatky za rozhodčí řízení podle §1, §3 a §4,

b) zvláštní náklady vznikající Rozhodci,

c) vlastní výlohy stran.

(3) Poplatky za rozhodčí řízení dle odst. 1 písm. a) slouží k částečnému krytí všeobecných nákladů spojených s činností Rozhodce. Poplatek se vybírá za každý spor.

(4) Zvláštní náklady vznikající Rozhodci, jsou náklady, k nimž dochází při projednávání konkrétního sporu prováděním důkazů, vyplácením znalečného, konáním ústních jednání mimo sídlo Rozhodce, pořizováním překladů písemností, vyplácením tlumočného apod., a hradí se ve výši skutečných nákladů takto vzniklých.

(5) Vlastní výdaje stran jsou výlohy, které strany vynakládají v souvislosti s ochranou svých zájmů (cestovné, honoráře právních zástupců apod.). Výše odměny za zastupování právním zástupcem se pro účely stanovení nákladů rozhodčího řízení určí podle sazeb stanovených paušálně vyhláškou č. 484/2000 Sb.

 

§2

Výše a placení poplatků

(1) Za projednávání sporu Rozhodcem se vybírá poplatek podle hodnoty předmětu sporu, který je povinen zaplatit žalobce při podání žaloby a žalovaný při podání vzájemné žaloby, popřípadě při uplatnění protinároku námitkou započtení. Dokud není poplatek zaplacen, žaloba, popř. vzájemná žaloba nebo námitka započtení se neprojednává. Není-li poplatek zaplacen ani v dodatečné lhůtě, řízení se zastaví.

(2) Výše poplatku se stanoví v závislosti na hodnotě sporu, a to ve výši 3% z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 5.000,- Kč, není-li dohodnuto jinak. K poplatku se připočítává DPH v zákonné výši.

V žalobách sestávajících z několika nároků musí být částka každého nároku stanovena samostatně a hodnota předmětu sporu se stanoví součtem hodnot všech uplatňovaných nároků.

(3) Hodnota předmětu sporu se určuje:

a) vymáhanou částkou v žalobách o peněžité plnění,

b) hodnotou vymáhaného majetku v žalobách o vydání majetku,

c) hodnotou předmětu právních vztahů v okamžiku podání žaloby v žalobách určovacích nebo v žalobách o změnu právních vztahů,

d) na základě údajů, které jsou k dispozici, o materiálních zájmech žalobce v případech žalob o určité konání nebo nekonání.

(4) Poplatek se pokládá za zaplacený v okamžiku, kdy by připsán Rozhodci na jeho bankovní účet číslo 0000164339/6100 vedený u Equa bank a.s..

(5) Již zaplacený poplatek za rozhodčí řízení se nevrací.

 

§3

Poplatek při vzájemné žalobě, popřípadě námitce započtení

(1) Pro vzájemnou žalobu platí tatáž ustanovení o poplatku jako pro žalobu hlavní.

(2) Obdobně platí ustanovení o poplatku jako pro žalobu hlavní pro nárok uplatněný námitkou započtení proti žalobnímu nároku. Žalovaná strana, která uplatňuje v řízení námitku započtení, je povinna uhradit z hodnoty nároku započteného poplatek podle sazebníku. Pokud tento poplatek nezaplatí, o nároku namítnutém k započtení se nejedná. Není-li poplatek zaplacen ani v dodatečné lhůtě, k námitce započtení se nepřihlíží.

 

§4

Rozdělení poplatku

(1) Poplatek jde zpravidla k tíži té strany, která ve sporu neměla úspěch.

(2) Jestliže bylo žalobě vyhověno zčásti, rozdělí se úhrada poplatku mezi strany, a to zpravidla v poměru přisouzené a zamítnuté části žalobního nároku.

(3) Strany se mohou dohodnout mezi sebou o jiném rozdělení poplatku, než je uvedeno v odst. 1 a 2.

 

§5

Zvláštní náklady

(1) Na krytí zvláštních nákladů vznikajících Rozhodci při projednávání konkrétního sporu ve smyslu §1 odst. 3 těchto pravidel jsou strany povinny složit přiměřenou zálohu ve výši a lhůtě stanovené rozhodcem. Tato povinnost může být uložena pouze jedné straně, dala-li k těmto zvláštním nákladům podnět nebo vznikají-li v jejím vlastním zájmu. Dokud není stanovená záloha složena, úkony, na něž je určena, se neprovedou.

(2) Je-li v průběhu řízení nutné zvýšení zálohy na zvláštní náklady, protože částka stanovená dle odst. 1 nestačí krýt tyto náklady, jsou strany, popř. je strana, která dala podnět k těmto nákladům nebo v jejímž vlastním zájmu vznikají, povinna na výzvu rozhodce poskytnout (i opakovaně) další zálohu ve stanovené lhůtě. V případě neposkytnutí další zálohy na zvláštní náklady platí přiměřeně poslední věta odst. 1.

(3) O zvláštních nákladech se s konečnou platností rozhoduje v rozhodčím nálezu nebo usnesení o zastavení řízení. O hrazení zvláštních nákladů platí přiměřeně ustanovení §4 Poplatkového řádu o rozdělení poplatku za rozhodčí řízení s výjimkou uvedenou v odst. 4 tohoto paragrafu.

(4) Zvláštní náklady vznikající Rozhodci službami tlumočníka, nebo překladatele do jiného, nebo z jiného jazyka, než je jazyk rozhodčího řízení, nese strana, na jejíž žádost, popř. v jejímž zájmu je tato služba poskytnuta.

 

§6

Účinnost Poplatkových pravidel rozhodce JUDr. Martina Šenkýře

Tato Poplatková pravidla nabývají účinnosti dnem 1.7.2012.

 

JUDr. Martin Šenkýř, rozhodce

Advokátní kancelář Praha
Na Viničních horách 1834/24
160 00 Praha 6
Tel.: +420 224 325 129
Fax: +420 220 517 487