Úvodní strana » Občanské právo

Občanské právo

V oboru občanského práva poskytuje ŠENKÝŘ PÁNIK, advokátní kancelář s.r.o. právní služby zejména v těchto oblastech:

 • právní konzultace v občanskoprávních věcech, právní rozbory, návrhy a realizace komplexního řešení zadané problematiky
 • vypracování smluv (kupní, darovací, smlouva o dílo a jiné občanskoprávní smlouvy), právní posouzení již uzavřených smluv, výpovědi smluv
 • nájmy
 • společenství vlastníků jednotek a bytová družstva
 • spory o peněžitá plnění
 • odpovědnost za škodu, náhrady škod a vymáhání pohledávek z tohoto titulu včetně náhrad škod z dopravních nehod
 • bezdůvodné obohacení, jeho vymáhání
 • právní zastoupení v řízení před soudy v občanskoprávních sporech
 • advokátní úschova listin a finančních prostředků
 • zajištění závazků, zástavní smlouvy na nemovitosti a movité věci, ručení
 • dědické právo, sepis závětí, dědické řízení
 • podílové spoluvlastnictví a jeho vypořádání
 • společné jmění manželů, změny rozsahu, vypořádání společného jmění manželů
 • věcná břemena
 • zakládání obecně prospěšných společností a občanských sdružení
 • spotřebitelské smlouvy, reklamační řízení, právo související se službami
 • medicínské právo, spory pacient-lékař, náhrady v případě škod na zdraví
 • ochrana osobnosti, mediální právo, tiskové právo, zpracování osobních údajů
 • autorské právo, práva k nehmotným statkům, ochranné známky, příprava licenčních smluv
Advokátní kancelář Praha
Na Viničních horách 1834/24
160 00 Praha 6
Tel.: +420 224 325 129
Fax: +420 220 517 487