Advokátní kancelář ŠENKÝŘ PÁNIK 

Právní poradenství, právní služby 

ŠENKÝŘ PÁNIK, advokátní kancelář se sídlem v Praze, je tým právníků, který využívá propojení schopností a zkušeností z prostředí špičkových mezinárodních advokátních kanceláří s tradicí a fortelem domácí advokacie. Díky tomuto spojení a dokonalé znalosti domácího i mezinárodního právního a podnikatelského prostředí nabízíme našim klientům prvotřídní právní služby na mezinárodní úrovni při zachování tuzemských cen. Našich právních služeb proto využívá řada tuzemských i zahraničních společností, či podnikajících fyzických osob působících v široké škále obchodních a průmyslových odvětví, jakož i jednotlivých klientů z řad fyzických nepodnikajících osob.

Naše pražská advokátní kancelář nabízí také bohaté zkušenosti z mezinárodní spolupráce, kdy je zároveň součástí mezinárodní advokátní kanceláře COTTYN a dále spolupracuje s dalšími advokátními kancelářemi v Evropě.

ŠENKÝŘ PÁNIK, advokátní kancelář Praha, poskytuje špičkové právní služby na profesionální odborné úrovni v celém spektru právních služeb, zároveň dbá na jejich poskytování v co nejkratších termínech, aby svým klientům zajistila potřebnou časovou flexibilitu. Zachovává individuální přístup ke klientům, dbá na jejich dobrou informovanost, zaručuje maximální diskrétnost. V našem přístupu ke klientovi akcentujeme především na rychlost, perfekcionismus a profesionalitu bez formalizmu. Naším každodenním cílem je spoleh našeho klienta na možnost řešení jakéhokoli právního problému, včetně nestandardních postupů a situací.

ŠENKÝŘ PÁNIK, advokátní kancelář Praha, úzce spolupracuje s notáři, překladateli a tlumočníky, soudními znalci, účetními a daňovými poradci, bankami a pojišťovnami, auditorskými společnostmi, soudními exekutory a dalšími subjekty činnými v právní oblasti, aby svým klientům mohla poskytovat komplexní právní služby nejen v Praze.

Rozhodčí řízení 

JUDr. Martin Šenkýř, jeden z partnerů advokátní kanceláře ŠENKÝŘ PÁNIK, advokátní kancelář Praha, působí zároveň jako rozhodce, tedy vede rozhodčí řízení, která představují jak finančně, tak časově výhodnou mimosoudní alternativu řešení sporů.

Právní služby advokátní kanceláře

ŠENKÝŘ PÁNIK, advokátní kancelář s.r.o. poskytuje právní služby jak podnikatelům-obchodním společnostem a fyzickým osobám, tak i osobám, které nepodnikají. ŠENKÝŘ PÁNIK, advokátní kancelář s.r.o. poskytuje právní služby jak domácím klientům, tak klientům zahraničním, a to v České republice i v zahraničí - více o poskytování právních služeb v zahraničí naleznete v sekci o nás.

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby ve všech oblastech práva.

V oblasti obchodního práva zajišťujeme jak komplexní a dlouhodobé zastupování podnikatelských subjektů, tak jednorázové vypracování jednotlivých právních úkonů. Podnikatelům sepisujeme obchodní smlouvy, vypracováváme obchodní podmínky, radíme v obchodněprávních věcech, ve věcech právních vztahů k zaměstnancům i právních vztahů ke správním orgánům, spravujeme majetek, řešíme obchodněprávní spory, vymáháme plnění pohledávek a v případě nutnosti zajišťujeme řešení v exekučnímu řízení. Věnujeme se právu e-commerce a právu IT. Též poskytujeme právní služby v právu finančním, v oblasti cenných papírů, obchodu na kapitálových trzích, zastupujeme klienty v daňovém řízení.

Zajišťujeme komplexní právní služby pro obchodní společnosti a družstva. Jedná se zejména o zakládání obchodních společností, zapsání do obchodního rejstříku, zajišťování živnostenských a jiných podnikatelských oprávnění, přípravu korporátních smluv, zajišťování valných hromad, spravování kapitálu. Dále navrhujeme řešení sporů mezi společníky, mezi společností a jejími orgány, realizujeme potřebné právní kroky při změnách v právních vztazích obchodních společností, jako například při převodech obchodních podílů nebo prodeji obchodních společností.

ŠENKÝŘ PÁNIK, advokátní kancelář s.r.o. poskytuje právní služby ve všech oblastech práva občanského. Vypracováváme občanskoprávní smlouvy, poskytujeme právní poradenství v občanskoprávních záležitostech, vymáháme pohledávky, uplatňujeme náhrady škod, poskytujme právní pomoc při ochraně osobnostních práv, věnujeme se právu autorskému, zastupujeme v dědickém řízení a vyhotovujeme závěti. Máme též rozsáhlé zkušenosti v oblasti medicínského práva.

ŠENKÝŘ PÁNIK, advokátní kancelář s.r.o. disponuje významnými zkušenostmi v poradenství, které se týká práva nemovitostí. Poskytujeme právní služby jak při převodech nemovitostí, tak při jejich správě. Vypracováváme smlouvy, nabízíme advokátní úschovu listin i finančních prostředků, řešíme vlastnické a nájemní vztahy a právní vztahy související s věcnými břemeny, jednáme s katastrálními úřady, poskytujeme poradenství související s realitní činností.

V oblasti Veřejných zakázek poskytujeme právní služby při organizování veřejných zakázek – asistence v zadávacím řízení, a to pro subjekty státní správy a samosprávy. Dále poskytujeme právní služby uchazečům při zpracovávání přihlášek do výběrových řízení v rámci veřejných zakázek.

V oblasti rodinného práva vypracováváme předmanželské smlouvy, poskytujeme poradenství u rozvodů sporných i u rozvodů probíhajících formou „dohody“ včetně zastupování v rozvodovém řízení. Zastupujeme též v řízení o svěření dětí do výchovy a v řízení o stanovení výše výživného, vypracováváme pro rodiče smlouvy o úpravě styku s dětmi.

V pracovním právu připravujeme návrhy veškerých pracovněprávních dokumentů, tedy zejména pracovních smluv, manažerských smluv, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, výpovědí z pracovního poměru a dohod o rozvázání pracovněprávního poměru. Vypracováváme pracovní a organizační řády společností, případně další vnitřní předpisy. Navrhujme řešení sporů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.

Naše kancelář se věnuje také právu trestnímu. Poskytujeme aktivní a angažovanou obhajobu v trestním řízení. Případy posuzujeme také v kontextu dalších právních odvětví (práva obchodního, insolvenčního či občanského). Poskytujeme též právní pomoc v případě dopravní nehody.

Významnou část práce naší advokátní kanceláře představuje zastupování našich klientů před soudyči jinými orgány, při jakémkoli sporu, který je nutno řešit soudní cestou. Právní zastoupení ve sporu poskytujeme straně žalované i žalobci. V případech, kdy je možnost případnému soudnímu sporu předejít, pomáháme klientům ve vyjednávání smíru s protistranou, a touto cestou tedy ke smírnému vyřešení hrozících sporů. Samozřejmostí je převzetí zastoupení v již probíhajících sporech.

 

Advokátní kancelář Praha
Na Viničních horách 1834/24
160 00 Praha 6
Tel.: +420 224 325 129
Fax: +420 220 517 487